Stemmen

"Live digitaal stemmen tijdens de zitting"

De optionele uitbreiding ‘Stemmen’ is volledig geïntegreerd in de mdoule Besluitvorming.

De uitbreiding bestaat uit verschillende onderdelen:

 • Voorbereiding van de stemming - stembrieven maken
 • Stemrondes openen en sluiten tijdens de zitting
 • Uitbrengen van een stem
 • Verwerking en visualisatie van de stemresultaten

Voorbereiden van de stemming – stembrieven maken

Stemmen gebeurt via een stembrief. De secretariaatsmedewerker (van het betreffende beslissingsorgaan) kan per agendapunt en beslispunt een stembrief genereren.

Elke stembrief bevat de nodige informatie voor het raadslid om zijn stem uit te brengen (titel en omschrijving, standaard stem (ja/nee/onthouding) of lijst van kandidaten) en verschillende parameters voor het berekenen en tonen van het stemresultaat (geheime of publieke stemming, gewone of 2/3de meerderheid, hoofdelijke of gewogen meerderheid, individuele stem of stem via fractievoorzitter).

Stembrieven kunnen indien gewenst ook gegenereerd worden als pdf om offline stemmen mogelijk te maken.

Stemrondes openen en sluiten tijdens de zitting

Wanneer er tijdens de zitting wordt overgegaan tot de stemming kan de voorzitter of secretariaatsmedewerker de stemronde openen. Een deelnemer kan pas stemmen nadat de stemming is geopend. Deelnemers dienen aangemeld te zijn om te kunnen deelnemen aan een stemronde.

Via de regietool kan voor elke stembrief:

 • De stemronde geopend, gesloten en indien nodig opnieuw geïnitialiseerd worden
 • De stembrief gewijzigd of verwijderd worden
 • De resultaten van een reeds uitgevoerde stemming bekeken worden

Een stemronde loopt tot de voorzitter of secretariaatsmedewerker de stemming manueel sluit of de beschikbare tijd verlopen is.

Uitbrengen van een stem

Een raadslid kan stemmen wanneer de stemronde geopend is. 

Wanneer de voorzitter of secretariaatsmedewerker de stemronde opent, verschijnt er op de schermen van de deelnemers automatisch een ‘stembrief’.

De stemgerechtigde kan zijn stem uitbrengen door te klikken op de knop naar keuze. Bij een standaard stemming is dit ja, nee of onthouding. Bij een keuze uit een lijst van kandidaten is dit één of meerdere kandidaten.

Stemmen kan totdat de stemronde wordt afgesloten.

Verwerking en visualisatie stemresultaten

Verwerking stemresultaten

Nadat de stemronde is afgesloten, zal het systeem de stemresultaten verwerken. Dit houdt in dat de stemmen ‘geteld’ worden. Bij het vrijgeven van de resultaten wordt aangenomen dat de raad de uitkomst van de stemming onmiddellijk valideert of een nieuwe stemronde start.

Visualisatie stemresultaten binnen Besluitvorming of op projectiescherm

Stemresultaten kunnen gevisualiseerd worden binnen Besluitvorming en op een extra projectiescherm.

Op het projectiescherm verschijnt tijdens de zitting:

 • de dagorde met de pointeraanduiding
 • de stembrief (met of zonder voortgangsaanduiding - x van y stemgerechtigde hebben gestemd) wanneer een stemronde gestart wordt
 • de stemresultaten wanneer deze vrijgegeven worden

Bij een publieke standaard stemming worden alle gegevens getoond die voorhanden zijn: het aantal stemmen ja / nee / onthouding / blanco, met vermelding van naam (individuele stemming) of fractie (bij stemming volgens fractie). Bij stemming voor een lijst van kandidaten wordt de lijst van kandidaten met vermelding van hun aantal stemmen getoond. De kandidaten die zijn verkozen, worden specifiek gemarkeerd. Bij een geheime stemming worden het aantal stemmen ja / nee / onthouding / blanco getoond.

Integratie stemresultaten in toepassing

Uiteraard is het belangrijk dat de stemresultaten ook via Besluitvorming geraadpleegd kunnen worden en opgenomen kunnen worden in de notulen.

De stemresultaten worden op 2 manieren in de toepassing geïntegreerd.

 • Visuele weergave: de schermen die gebruikt worden tijdens de zitting om de resultaten te visualiseren, zijn ook geïntegreerd in de toepassing en kunnen achteraf bij een punt opgeroepen worden om de resultaten van een stemming weer te geven.
 • Tekstueel: het is uiteraard ook mogelijk om de stemresultaten tekstueel op te nemen in de detailpagina van een agendapunt of in bepaalde publicaties van het besluit (notulen, uittreksel…).